മലയാളത്തിൽ പഠിക്കൂ

മലയാളത്തിൽ പഠിക്കൂ

വാക്കുകൾ ഓർമിച്ചു വെക്കാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴി വേണോ ?

നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കുക, അതുമായി ബന്ധമുള്ള വാക്കുകളെ ഫൈണ്ട് ചെയ്യുക, വാക്കുകൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്നത്ര ഐഡിയ യുണിറ്റ് കൾ നിർമിക്കുക
ഉദാഹരണത്തിന് ,

Check this simple topic.

I like to eat cream caramel. It is really sweet and tasty. You cannot eat more than two at a time. There are different variations in cream caramel, many restaurants bring cream caramel with a portion of fruit or dried nuts.Did you try cream caramel with a cup of espresso? That is my favorite dish any time of the day.

See how a native speaker talk about this subject.

I like cream caramel, you know it is very sweet and really tasty of course.
I think, you cannot eat much cream caramel, I mean, not more than two at a time.
and you see there are many variations of cream caramel,
some they make with fruit, but someone makes with nuts and many. Well
Did you drink espresso? you know a cream caramel with a cup of espresso is wonderful, and that is my favorite dish… also I prefer……

CONVERSATION NEVER ENDS…

ഇങ്ങനെ ചെറിയതും സിംപിളും ആയ സെന്റൻസ് കൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ..അത് പറഞ്ഞു കൊണ്ടും ഇരിക്കുക

 

Leave a Reply

Translate »